Heyerdahl+ (NOR) 1914-2002, Thor + Yvonne Heyerdahl